งานวิจัยและพัฒนา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รายเอียดเอกสารแนบ
เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อเสนอการวิจัย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่
http://eval.nrct.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=19

ตัวอย่างการเขียนงบประมาณของโครงการวิจัย

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 3
“สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
http://pru3.pnru.ac.th/offi/research